Hajléktalanságról

 

 

Ma30 boritoSzemélyes történeteink – A Menhely Alapítvány első 30 éve címmel jelent meg interjúkötetünk, amely az 1989-es kezdetektől napjainkig mutatja be alapítványunkat.

Göncz Kinga előszavából:

Ez a kötet azzal a szándékkal jött létre, hogy visszatekintsen és reflektáljon a Menhely Alapítvány elmúlt harminc évére. A sok apró részletből, személyes mozaikból azonban egy ezen messze túlmutató, hallatlanul izgalmas kép rajzolódik ki: nemcsak a Menhely, hanem a hazai civil szektor, a hajléktalanellátás és szociálpolitika születésének, fejlődésének, harcainak – tágabb értelemben a rendszerváltás utáni Magyarország gazdasági-társadalmi változásainak és azok szociális vetületének – a története.

Az interjúk olvasása feleleveníti azokat az éveket, amelyek sokak számára a maradék biztonság megszűnéséről, a teljes talajvesztésről szóltak, míg másoknak az újonnan megszerzett szabadságot, a megnyíló lehetőségeket jelentették.

A rendszerváltás környékén többé-kevésbé mindenkinek felborult az addig kiszámított – és behatárolt – keretek között zajló élete. Mindannyian nap mint nap új helyzetekkel szembesültünk, amelyeknek a megoldásához sem ismereteink, sem előzetes tapasztalatunk nem volt, viszont megoldásért kiáltottak.

Ilyen volt az addig csak rejtetten meglévő hajléktalanság láthatóvá válása is, amelynek a hátterében részben régi, megoldatlan társadalmi problémák, részben a gazdaság összeomlása állt.

Szereplők kerestettek, akik elég bátrak ahhoz, hogy járatlan terepre merészkedjenek, a problémák megoldásában – járt utak híján – emberségükre, kreativitásukra, személyes kezdeményezésükre támaszkodjanak, majd megteremtsék a társadalmi szolidaritás intézményi hátterét is.

A Menhely Alapítvány története ennek a korszaknak és az azóta eltelt éveknek a története egy hajléktalanokat segítő civil szervezet sajátos nézőpontjából.

A kötet letölthető itt:
  Személyes történeteink - A Menhely Alapítvány első 30 éve

 

 

 

elolap tegyazemberert 12Megjelent „Húsz év után” címmel a Február Harmadika Országos Hajléktalan Adatfelvétel elemző tanulmányait közreadó kötetünk! Miért csináljuk immár két évtizede rendületlenül hajléktalan adatfelvételeinket? Mit mondtak a hajléktalan emberek maguk, saját szavaikkal saját sorsukról, életükről? Milyen halmozottan veszélyeztetett csoportok léteznek a hajléktalanságon belül? Mi az a „tanult tehetetlenség”? Milyen eszközökre, segítségnyújtási formákra lenne szükség leginkább ahhoz, hogy az érintettek emberibb körülmények között élhessenek, lakhassanak? Ezekre mind kísérletet teszünk válaszolni a kötetben.

Az Otthontalanul… Tégy az emberért! kötetsorozatot 2003-ban indítottuk útjára a BMSZKI-val közösen. A Menhely Alapítvány bázisán működő önkéntes kutatócsoport, a Február Harmadika Munkacsoport immár két évtizede szervezi az éves országos hajléktalan adatfelvételt. Ennek eredményeit minden évben Gyorsjelentés formájában adjuk közre. A részletes, elmélyült tanulmányok pedig e kötetsorozatban jelennek meg. A mostani, 12. kötetben az elmúlt öt évben született tanulmányokat adjuk közre – digitális formában – az érdeklődők számára, hiánypótló szakmai gyűjtemény gyanánt. Olvassák, használják egészséggel!

Szerkesztőbizottság tagjai voltak: Breitner Péter, Gurály Zoltán, Győri Péter, Mózer Péter, Szabó Andrea. A kötetet összeállította és a kiadásért felel: Győri Péter. Kiadó: Menhely Alapítvány, Budapest, 2021.

A kötet letölthető itt:
  HÚSZ ÉV UTÁN - A Február Harmadika Országos Hajléktalan Adatfelvétel elemzései

 

 

 

trainhouse logoA kétéves (2016. december – 2018. december) TrainHouse projektünk egyik célja három képzési anyag kidolgozása a lakhatási támogatás terén hivatásos, önkéntes és sorstárs segítők számára. A kézikönyvek munkálatai 2017 júniusában kezdődtek meg, az angol és nemzeti nyelvű kész útmutatók és mellékleteik itt érhetők el. 

Útmutató szakmai segítők számára:

  Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak megvalósításához I. - Útmutató szakképzett segítők számára
  Guide for Professionals in Housing Support

Útmutató sorstárs segítők számára:

  Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak megvalósításához II. - Útmutató sorstársak bevonásához
  Guide for Peers in Housing Support
  Melléklet: A sorstársak integrálásának céljai
  Melléklet: Az Első Kézből a Hajlktalanságról program
  Melléklet: Esettanulmány - János és Teréz
  Melléklet: Mit értünk részvétel alatt
  Melléklet: Részvétel és tapasztalati szakértőség a Vva ry szervezetnél
  Melléklet: Sorstárs segítők alkalmazása - korlátok, félelmek

Útmutató önkéntes segítők számára:

  Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak megvalósításához III. - Útmutató önkéntesek foglalkoztatásához
  Guide for Volunteers in Housing Support
  Menhely Alapítvány önkéntes szerződés minta
  BMSZKI önkéntes szerződés minta

"VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A HAJLÉKTALANELLÁTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE” című országos Konferencián, Balatonföldváron 2012. augusztusában két napon át újra tanácskozásra gyűltek össze az ellátó szervezetek és az érdeklődő szakemberek. A Hajléktalanokért Közalapítvány éves rendezvényén kollégáink is előadásokat tartottak, melyek vázlatait alább közreadjuk.

  Aknai Zoltán: A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium működése - 1. szakasz
  Gurály Zoltán: Hajléktalanság Magyarországon 2012-2018 - Előrejelzés...
  Győri Péter: Merre tovább? - 2013. január 1-je után
  Kártyás Irén: A leghidegebb napok 2011/2012 telén - avagy mi történt február 1-15. között?
  Kártyás Irén: Krízisellátás 2012/2013 telén - tapasztalatok

A Menhely Alapítvány Jogvédő Fóruma az alábbi tájékoztatást adja ki, a 2011. május 18-án hatályba lépő a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletmódosítással kapcsolatban.

A fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szóló - a Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. Rendelet, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása - mely 2011. május 18. napján  lép  hatályba  - új szabálysértést vezetett be, mely szerint:

Szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki
-    a közterületet életvitelszerű lakhatás céljára használja, illetve
-    életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait a közterületen tárolja.

Lényeges (a tényálláson kívül a rendeletből):
- a rendelet a főváros területén lévő valamennyi közterületre kiterjed
- a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki


  • Hatáskör:
    A szabálysértési törvény szerint – szabálysértés miatt (….) a fővárosi kerületi jegyző jár el, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály másképp rendelkezik. A fővárosi rendelet nem rendelkezik másképp, tehát a fenti esetben a szabálysértési hatóság: a kerületi jegyző.
  • Illetékesség:
    Szintén a szabálysértési törvény szerint - az elkövető (eljárás alá vont személy) lakhelye szerinti szabálysértési hatóság az illetékes (főszabály szerint), de ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, az elkövetés helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat. Ha vitás, hogy a több szabálysértési hatóság közül melyik köteles eljárni, az eljáró szabálysértési hatóságot közvetlen közös felettes szervük, ennek hiányában pedig a felügyeletüket ellátó miniszter jelöli ki.

forrás: magyarország.hu

A SZOCÁLIS ELLÁTÓRENDSZER SZOLGÁLTATÁSAIT, MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

213/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

259/2002. (XII. 18.) Korm. Rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

133/1997. (VII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

forrás: www.rendszervaltas.mti.hu

Gyűjtötte: Győri Péter


felc. Vitairat a jövőről főc. Szociálpolitikai reformterv

Hajléktalanság és munkanélküliség, a társadalmi beilleszkedés
súlyos zavarai, a lakosság egyre romló egészségi állapota, soha nem
tapasztalt népesedési gondok jelzik, hogy Magyarországon megrendült
a létbiztonság s ezen belül a szociális biztonság. Ezt újrateremteni
a szociálpolitika legfőbb feladata. De hogyan?

A Szociálpolitika Távlati Fejlesztési Bizottsága az elmúlt
hónapban vitairatot tett közzé "Útkeresés és szociális biztonság"
címmel. A szakértői csoport két lehetséges fejlesztési módozatot
dolgozott ki. Az egyik a jelenlegi prioritásokból és
preferenciarendszerből indul ki, feltételezve, hogy a
szociálpolitika alapvető feladatait továbbra is nagy ellátási
rendszerek keretei között kell megoldani. Ezeken belül különös
jelentőségű a nyugdíj és a gyermekes családok támogatása, az
infláció miatt lehetséges - és nem általános körű - kompenzálás, a
gyermeknevelési költségek nagyobb részének átvállalása, illetve
annak ismételt kijelentése, hogy a szociálpolitikai tennivalók
ellátása továbbra is alapvetően az állami egészségügyi hálózat és a
tanácsi szociális gondozás feladata.